Wij maken gebruik van cookies om de website goed te kunnen laten functioneren. Lees onze Privacyverklaring voor meer informatie.

Onderhoud Noorderbos

Gepubliceerd op 14-09-2021 door Ralf Van Humbeeck in Noorderbos en Zandleij

In het bosgebied Noorderbos zal in de komende periode groot onderhoud uitgevoerd gaan worden. In vrijwel het gehele gebied gaan werkzaamheden uitgevoerd worden. Een overzicht van alle projecten kunt u hieronder vinden.

Doel van de werkzaamheden is om de ontwikkeling van bomen en andere begroeiing in de pas te laten lopen met de doelstelling zoals vastgelegd in het beheerplan. De lanen worden vrijgemaakt, bospercelen worden gedund, cultuur historische elementen worden vrijgemaakt van begroeiing, en de jonge knotwilgen langs de singel bij de Noorderplas worden geknot.

Tijdens het boscafé van 24 juli in het Noorderbos is aan belangstellenden toegelicht gegeven over het hoe en waarom van bepaalde ingrepen. Lees hier het verslag boscafé Noorderbos 24 juli 2021.

Deel projecten:

Hieronder kunt u een beknopte omschrijving vinden van de verschillende deelprojecten zoals opgesteld in het plan van aanpak van de bosbeheerder.

Gedurende de uitvoering van het werk kunnen delen van het gebied beperkt toegankelijk zijn. Uiteraard proberen we de overlast tot een minimum te beperken.

Het beheerplan Noorderbos kunt u hier vinden.

Project: Knotten Wilgen

202109 Kaartje Noorderbos.png

Percelen: 533M0
Boomsoort: schietwilg
Plantjaar: onbekend

Waarneming: Singel van jonge knotwilgen. Wegen worden smaller vanwege de groei van aangrenzend groen.
Streefbeeld: Behoud van deze singel knotbomen. Altijd goede toegankelijkheid van het gebied ingeval van calamiteiten en beheer.
Actie: Alle bomen knotten en een randbeplanting van wilg afzetten ten behoeve van hergroei knotbomen en hakhout wilgenstruweel. Ruim vrij maken van het pad.

202109 Wilgen langs de Leij.jpg

Foto:de jonge knotwilgen langs de Leij

202109 Knotwilgen langs singel Noorderbos.jpg

Foto: Rechterzijde van het pad worden de wilgen geknot en wordt teveel aan begroeiing verwijderd.

Project: Eikenlaan vrijstellen

2021 Noorderbos vrijstellen eikenlaan.png

Percelen: 536r0 en 538d03M0
Oppervlakte: werkvak ca 0,4 ha
Boomsoort: zomereik
Plantjaar: 2001

Waarneming: Een jonge eikenlaan, onlangs vrijgesteld. Behalve een klein traject gelegen tussen de percelen 536r0 en 538d0.
Streefbeeld: Vrij groeiende eikenlaan, structuur as in het gebied.
Actie: Het zuidelijkste deel van de laan, ca 100 meter lang vrijstellen. 2 stroken 100 x 10 meter bomen en grote struiken afzetten. Struikhout lager dan 3 meter kan blijven. Let op behoud van de roos in de zuidelijke punt van perceel 536r0

202109 Eikenlaan vrijstellen.jpg

Project: Onderhoud jong bos Kalverstraat

202109 Noorderbos Klaverstraat.png

Percelen: Kalverstraat
Oppervlakte: ca 1 ha
Boomsoort: berk en diverse struikhout
Plantjaar: 2006(?)

Waarneming: Jonge bosbeplanting hoofdzakelijk berk in het kronendak. Net onder de berkenkronen bevinden zich struiken. De beplanting ‘kookt’ al wat uit het plantvak. Op de grens van het plantvak en het aangrenzende landbouwperceel is een ruime grasstrook. Het overkoken is nog niet nadelig voor het agrarisch perceel. De dominantie van de berken tot over de rand van het plantvak hindert de verdere groei en vestiging van het struikhout.
Streefbeeld: Opgaand gemengd bos met een groot aandeel van struikhout. Op de grens van het plantvak en de buurpercelen een sterk ontwikkelde struiklaag. Deze mag deels over de grasstrook groeien en voor het grootste deel ‘het bos in’.
Actie: Al het struikhout in de buitenste 12 meter van het perceel vrijstellen door boomvormers weg te nemen. Hier en daar mag een boomvormer nabij de rand van het plantvak blijven staan. Het werk zal niet vooraf geblest worden.

202109 Noorderbos Klaverstraat 1.png

202109 Noorderbos Klaverstraat 2.png

202109 Noorderbos Klaverstraat 3.png

Project: Jong struweelbos optimaliseren

202109 Noorderbos Jong struweel.png

Percelen: driehoekperceel buiten de boskaart (zie pijl op kaartje)
Oppervlakte: ca. 4 ha
Boomsoort: divers loof en struikhout
Plantjaar: 2008

Waarneming: Een jonge beplanting zeer divers aan struikhout en boomvormers. Bijzonder gelukt. Van nature zal de beplanting dichter en homogener van structuur worden. Struiken zullen elkaar verdringen. Bomen zullen met de jaren de struiken op het tweede plan zetten. Bomen en struiken zijn in groepen geplant.
Streefbeeld: Behoud van grote diversiteit in structuur en aan soorten.
Actie: Gehele gebied in één actie aanpakken. Selectief 2/3 van de beplanting vellen en het gevelde hout ter plaatse verwerken. Groepen van bomen en struiken mogen gehalveerd worden of geheel afgezet. Van alle soorten struiken moeten grote struwelen overblijven. Van elk soort bomen moet ten minste één groep overblijven. In deze groep mogen slechts twee geselecteerde bomen vrijgesteld worden. Van de overige groepen met bomen blijven individuele bomen staan verspreid over de oppervlakte. Als resultaat zien we grillige vormen en geen strakke lijnen. Dunning wordt niet geblest. Werkinstructie bij de opstart en tijdens de uitvoering.

202109 Noorderbos Jong struweel 1.jpg

Foto: Struwelen ruim groepsgewijs geplant

202109 Noorderbos Jong struweel 2.jpg

Foto: Berkengroep

202109 Noorderbos Jong struweel 3.jpg

Foto: Kronendak van een groep kleinbladige linde.

Project: Herstellen half-open boslandschap

20219 Noorderbos herstel landschap.png

Percelen: 536, 537 en 538
Oppervlakte: 28 ha (de gearceerde gebieden op de kaart)
Boomsoort: divers loof en struikhout
Plantjaar: 2001

Waarneming: Een jong zeer divers landschap met heel uiteenlopende boomsoortenkeuze. De openheid verdwijnt geleidelijk. Amerikaanse vogelkers rukt van nature sterk op.
Streefbeeld: Behoud van grote diversiteit in solitairen, bosgroepjes en open ruimten. Met zichtbaar de dammen en keerwanden van de voormalige vloeiweiden.
Actie: Verschillende acties gezamenlijk maken het resultaat. Meest kansrijke groepen jeneverbes worden ruim vrijgesteld. Buurbomen die verwijderd worden, worden ontworteld en afgevoerd naar plaatsen waar het bij kan dragen aan de ecologie. Bijvoorbeeld een houtril nabij een bosperceel. De opslag van Amerikaanse vogelkers die verspreid staat over de open graslanden en langs de oude dammen en watergangen wordt uitgetrokken. Betonnen wanden die teveel overwoekerd worden krijgen de ruimte. Voor het vrijmaken van de open ruimten geldt een werkinstructie: wegnemen van Amerikaanse vogelkers en opslag jong loofhout.

202109 Herstel eikenbos en eikensingels 7.jpg

Foto boven en onder: Een groep jeneverbes die wordt opgeslokt door het loofhout.

202109 Herstel eikenbos en eikensingels 6.jpg

202109 Herstel eikenbos en eikensingels 5.jpg

Foto boven en onder: Vogelkers en jonge opslag van o.a. eiken verwijderen

202109 Herstel eikenbos en eikensingels 4.jpg

202109 Herstel eikenbos en eikensingels 3.jpg

Foto: Weerszijden van het pad krentenboompjes.  

Project: Onderhoud jonge eikenbospercelen en eikensingels

202109 Herstel eikenbos en eikensingels.png

Percelen: 532e0, 537, 538 en 532p1
Oppervlakte: zie kaart
Boomsoort: zomereik
Plantjaar: zie kaart

Waarneming: Jonge stakenfase opstand van monocultuur Inlandse eik. Natuurlijke verjonging met esdoorn. De eiken in de lanen langs de centrale hoofdweg komen op diverse plaatsen in de verdrukking. De relatief jonge eiken van opstand 531k0 (gedeeltelijk gedund in 2018) concurreren met de kronen van de eiken van 531f0 (1970) en 531l0 (1957).
Streefbeeld: Opgaand bos met aanwezigheid van struikhout en meer boomsoorten dan alleen Inlandse eik. De gewone esdoorn die binnen loopt is welkom. Ruime ongehinderde uitgroei voor de eiken van de centrale hoofdweg. De eiken van percelen 531f0 en 531l0 groeien vrij uit en hebben onder en naast hun kroon ruimte voor struikhout.
Actie: Dunnen ten gunste van kwalitatief goede eiken. Dunnen ten gunste van markante eiken. Dunnen ten gunste van aanwezig struikhout en natuurlijke verjonging.

Daar waar de bospercelen grenzen aan de eiken van de centrale hoofdweg, dunnen ten gunste van de eiken van de hoofdweg. Daartoe behoren ook de eiken van perceel 532h0 en 532k0. Zie dikke bloklijn op de tekening.

202109 Herstel eikenbos en eikensingels 2.jpg

Foto: Perceel 532 e0 structuur dunning ten gunste van menging boom- en struiksoorten

202109 Herstel eikenbos en eikensingels 1.jpg

Foto: Links perceel 532k0 en rechts perceel 532n0. Eiken rechts in beeld vrijstellen.

Project: Vrijstellen van cultuurhistorische elementen

202109 Noorderbos vrijstellen elementen.png

Percelen: elementen verdeelstation vloeiweiden

Waarneming: Enkele grotere waterbergingen en bijbehorende cultuurtechnische bouwwerken raken overgroeid met rozen, struweel en bomen.
Streefbeeld: Voor de lange termijn herkenbaar behoud van de cultuurtechnische elementen. Elementen mogen fraai overgroeid raken maar niet geheel verdwijnen en onherkenbaar worden.
Actie: Nu wegnemen van alle begroeiing. Over een jaar of 10 zal deze ingreep herhaald worden. Indien er ergens een karaktervolle langzaam groeiende boom of struik behouden kan blijven en extra van waarde zal zijn in de compositie grijs en groen, dan deze behouden.

202109 Vrijstellen elementen 1.png

Foto: Rechts in beeld een rechthoekig bekken. Begroeid met wilgen en elzen. Links daarvan een smal betonen aquaduct. Deze elementen worden vrij gemaakt.

202109 Noorderbos vrijstellen elementen 2.jpg

Foto: Voorbeeld van een cultuurtechnisch element. De twee betonnen wanden mogen niet geheel overgroeid zijn. Toch is het niet de bedoeling om de grote wilg rechts in beeld af te zetten. Het gaat er om dat er ruimte gegeven wordt voor wandelaars en eventueel ruiters.